1.875" Porous Stone


1.875" dia. X 0.25" porous stone

Preloader

1.875" dia. X 0.25" porous stone